آخرین اخبار : 

نادر باقری

اولین برف زمستانی ۱۳۹۶

 گزارش تصویری از بارش زمستانی برف ۹۶

راهنمای محلی قله درفک + تصاویر درفک

  حضور یک راهنمای محلی همواره مدنظر گروه های کوهنوردی و کوهنوردانی است که در فکر صعود به قلل با صدمات کمتر هستند. گروه های کوهنوردی به هنگام ورود به