آخرین اخبار : 

مشکلات روستا

برخی از مشکلات روستای دشتویل

۱- نداشتن نعمت گازطبیعی (این مشکل در تاریخ ۹۵/۱۱/۲۲ رفع شد) ۲- نداشتن زمین ورزشی یا سالن ورزشی ۳- آنتن دهی ضعیف همراه اول (این مشکل در ابتدای سال ۹۷